Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van SMPgroep bewindvoerders. Hierin staat wat wij als bewindvoerders aan cliënten bieden en wat wij van cliënten verwachten.

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen de bewindvoerder en cliënt, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van SMPgroep Bewindvoerders is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Privacy
SMPgroep Bewindvoerders neemt de gegevens van de cliënt op in de eigen cliënt-administratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. Deze wet regelt de bescherming van de privacy van burgers. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder geeft uit deze registratie alleen gegevens aan anderen als dat in het belang is van de cliënt. Of als dat nodig is voor een goede bewindvoering.

Artikel 3. Taken cliënt
3.1 De cliënt geeft volledige openheid van zaken over alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen. En over zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam staan. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terechtkomt bij de bewindvoerder.
3.2 De cliënt geeft wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer op tijd door aan de bewindvoerder.
3.3 De cliënt maakt geen nieuwe schulden en/of gaat andere verplichtingen aan behalve wanneer de bewindvoerder daar schriftelijk toestemming voor geeft. Hieronder valt ook het rood staan op een bank- en/of girorekening.
3.4 De cliënt machtigt de bewindvoerder om alle handelingen die nodig zijn te kunnen verrichten. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door de bewindvoerder in ontvangst genomen. Bij de uitgaven worden de kosten van de bewindvoering, de vaste lasten en de nodige verzekeringen gewaarborgd.
3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder om, als dat nodig is, inlichtingen bij derden in te winnen.
3.6 De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de bewindvoerder tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan.

Artikel 4. Taken van de bewindvoerder wat betreft bewindvoering
4.1 De bewindvoerder opent bij het begin van het bewind twee bankrekening op naam van de cliënt: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind gebeuren via de beheerrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening (BW art. 1:436 lid 4). Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks het leefgeld. Als leefgeldrekening kan ook de bestaande bankrekening van de client worden gebruikt; op voorwaarde dat hier geen roodstand op mogelijk is. De bankkosten voor deze rekeningen komen voor rekening van de cliënt. De bewindvoerder berekent de kosten rechtstreeks door aan de cliënt.
4.2 De bewindvoerder maakt na het begin van het bewind een budgetplan op, op basis van de inkomsten en uitgaven van de cliënt.
4.3 De bewindvoerder verricht de uitgaven in overeenstemming met het opgestelde budgetplan.
4.4 De bewindvoerder geeft de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld op de daartoe bestemde rekening.
4.5 De bewindvoerder inventariseert bij de start van het bewind de eventuele schulden van de cliënt.
4.6 De bewindvoerder verricht geen werkzaamheden in verband met problematische schulden, en verwijst in dat geval door naar de schuldregelende instantie in de woonplaats van de cliënt (bureau schuldhulpverlening/GKB+ of een andere instantie voor schuldhulpverlening).  De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor rente en kosten of andere gevolgen van schulden. Dat geldt voor schulden die de cliënt is aangegaan voor en/of tijdens het beschermingsbewind.
4.7 De bewindvoerder geeft de volgende informatie aan de cliënt: de bij het kantongerecht ingediende beginbalans, het opgestelde budgetplan met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld, en maandelijks een bankafschrift van de beheerrekening.
4.8 Jaarlijks en aan het einde van het bewind legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de cliënt, als cliënt in staat wordt geacht de rekening op de nemen (BW art. 1:445). De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter met, als dat mogelijk is, de akkoordverklaring van de cliënt. In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald waarin de rekening en verantwoording op het kantongerecht moet worden ingeleverd. Het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31 december.
4.9 De bewindvoerder heeft een meldingsplicht over zaken die de wet overtreden.

Artikel 5. Tarieven
De tarieven voor bewindvoering worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK). Daarbij wordt uitgegaan van een intake à 6 uur. Daarnaast worden er jaarlijks kosten berekend voor de bewindvoering à 15 uur, die maandelijks geïnd worden. Naast deze kosten kunnen nog kosten berekend worden voor het opmaken van rekening en verantwoording midden in het fiscale jaar (dus een andere datum dan 31 december), voor het ontruimen van een woning en/of voor extra bijkomende werkzaamheden met toestemming van de kantonrechter.
Alle tarieven inclusief BTW worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt. Hiervoor kan, als de cliënt voldoet aan de voorwaarden, bijzondere bijstand worden aangevraagd. Griffierechten en kosten van de bank komen voor rekening van de cliënt.
Een overzicht van de tarieven vindt u hier.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Als er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van bewindvoerder dan is de aansprakelijkheid van de bewindvoerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgend de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan. Bewindvoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar bewindvoerder diensten/producten afneemt en/of de cliënt naar heeft doorverwezen.

Artikel 7. Bereikbaarheid
De bewindvoerder is bereikbaar op de volgende manieren: telefonisch, per e-mail en schriftelijk.
Algemeen:
SMPgroep Bewindvoerders
Postbus 31006
6531 JC Nijmegen
E-mail algemeen: info@smpgroep.nl    

Sonja Esser
Telefoon 06 2094 0606
E-mail: s.esser@smpgroep.nl

Masja Serrée
Telefoon 06 3368 4234
E-mail: m.serree@smpgroep.nl

Artikel 8. Klachten
Als de cliënt vindt dat zijn/haar belangen niet voldoende worden behartigd dan bestaat de mogelijkheid om dit aan te geven bij SMPgroep Bewindvoerders. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld die opgevraagd kan worden via de gegevens die staan bij artikel 7.

Artikel 9. Wijzigingen
De bewindvoerder mag de inhoud van deze overeenkomst niet wijzigen zonder dat de cliënt hiervan tevoren schriftelijk op de hoogte is gebracht.