AVG

Omgang met Algemene Verordening Persoonsgegevens

Op deze pagina leggen wij als bewindvoerders van de SMP Groep Bewindvoerders u als rechthebbende uit welke gegevens wij van u opslaan. Daarnaast vertellen wij u wat wij met die gegevens doen. Het opslaan en delen van gegevens is in veel gevallen noodzakelijk om de taken van bewindvoerder uit te voeren.

De rechtbank geeft ons als bewindvoerders opdracht om geld en goederen te beheren zoals in de wet is vastgelegd. Dat kan alleen als bepaalde gegevens worden opgeslagen en gedeeld met derden. Voor het delen van deze informatie vragen wij u niet steeds opnieuw om toestemming. Wij maken er ook niet steeds opnieuw melding van als wij deze informatie met derden delen. Wij beschouwen het als onderdeel van de opdracht die de rechtbank ons geeft dat wij deze informatie opslaan en delen.

Hieronder leggen wij aan u uit welke gegevens wij opslaan. Verder leggen wij uit wie toegang heeft tot die gegevens. Wij vertellen u ook met wie we die gegevens delen. En wij geven aan hoelang we de gegevens bewaren. Tot slot leggen we uit wat u kunt doen als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Welke informatie wordt opgeslagen?

Gegevens van u en gezinsleden

– Voornamen, achternaam, roepnaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, Burgerservicenummer, burgerlijke staat, woonsituatie van u en (indien van toepassing) van uw partner.

– Straat en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-maildres.

– Indien van toepassing namen en geboortedata van de kinderen.

– Soort identificatiedocument (ID of paspoort) van alle gezinsleden, nummer van het document, geldigheidsduur en een scan/foto van het document.

– Login en wachtwoord DigiD; indien u die aan ons verstrekt.

Mensen in uw omgeving die belangrijk zijn voor goede bewindvoering

– Namen, adressen en telefoonnummers van b.v. familieleden, hulpverlening, klantmanager sociale dienst, advocaat etc..

Financiële gegevens

– Inkomsten: soort inkomst (salaris, uitkering, toeslag, kinderbijslag, bijzondere bijstand etc.), bron (werkgever, uitkeringsinstantie, belastingdienst etc.) en hoogte van het bedrag.

– Uitgave: soort uitgave (leefgeld, bankkosten, energie, telefoon, huur, verzekeringen etc.), ontvanger (bank, energieleverancier, telefoonmaatschappij, woningbouwcorporatie, verzekeraar etc.) en hoogte van het bedrag.

– Schulden: schuldeiser, incassobureau of deurwaarder, hoogte van de schuld, aflossingsafspraak, restbedrag.

– Bankrekeningen: welke bankrekening u heeft en de hoogte van het saldo op die rekeningen.

Overige informatie

– Beschikking van de rechtbank, plannen van aanpak, rekening en verantwoording, evaluaties, contracten, polissen, budgetplannen etc..

– Alle belangrijke mails en (gescande) brieven van en aan mensen en bedrijven met wie over u wordt gecommuniceerd (inclusief uzelf); rechtbank, belastingdienst, bank, inkomensverstrekkers, schuldeisers, deurwaarders, hulpverleners etc..

– Een notitie van alle belangrijke mondelinge communicatie.

Wie heeft er toegang tot de opgeslagen informatie?

– Alleen wij kantoorgenoten hebben toegang tot de opgeslagen informatie.

– Eén keer per jaar vindt een accountantscontrole plaats. De accountant bekijkt dan dossiers om te beoordelen of wij ons werk goed doen. Het verslag van de accountant gaat naar de rechtbank. De accountant ziet bij die controle alle informatie die wij hebben opgeslagen.

– Verder heeft niemand rechtstreeks toegang tot de opgeslagen informatie.

Aan wie wordt de opgeslagen informatie verstrekt?

– Het is alleen aan ons om gegevens aan derden te verstrekken.

– Aan derden zullen altijd alleen die gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede bewindvoering. Er zijn veel situaties denkbaar waarbij een bewindvoerder gegevens moet verstrekken. Allereerst zijn dat naam, adres, geboortedatum en bsn-nummer van u, uw partner en in een aantal gevallen ook uw kinderen of andere inwonende familieleden.

De meest voorkomende overige gegevens die worden gedeeld zijn:

 • Een ID bij het openen van een bankrekening;
 • Een beschikking bij het aanschrijven van inkomensverstrekkers, relaties ivm vaste lasten en schuldeisers;
 • Een budgetplan aan een potentiële beslaglegger;
 • Salarisgegevens om een (aanvullende) uitkering of bijzondere bijstand te verkrijgen.
 • Een compleet dossier om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening.

Wordt er steeds toestemming aan u als rechthebbende gevraagd?

Als bewindvoerders zullen wij ons altijd afvragen of het verstrekken van bepaalde informatie noodzakelijk of wenselijk is. Alleen noodzakelijke informatie wordt verstrekt en alleen aan partijen waarvan verwacht mag worden dat zij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze gevallen wordt niet aan u om toestemming gevraagd.

Mogen wij als bewindvoerders dan zomaar informatie met iedereen delen?

Nee, dat mogen wij niet. Buiten wat hierboven al is genoemd, zijn er ook situaties denkbaar waarbij het wenselijk is dat wij informatie delen, maar niet noodzakelijk. Helpend kan de uitwisseling van persoonsgegevens zijn met hulpverlening, advocaten, familieleden en anderen die betrokken zijn bij u, maar die niet rechtstreeks een rol spelen bij het op orde krijgen van de financiële situatie. In deze situaties zullen wij u om toestemming vragen alvorens persoonsgegevens uit te wisselen. Wij zullen met u bespreken met welke mensen of organisaties wij gegevens willen delen en waarom. Pas als u ons toestemming geeft, delen wij in deze gevallen informatie. Als voor aanvang van het bewind duidelijk is dat mensen een belangrijke rol (gaan) spelen die raakt aan onze taak als bewindvoerder zullen wij u vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen waarmee u ons toestemming geeft vrijelijk met diegene te overleggen. U kunt die toestemming altijd weer intrekken door dat aan uw bewindvoerder kenbaar te maken.

Mag u gegevens inzien?

U mag de gegevens inzien voor zover die alleen uzelf betreffen. Als gegevens ook andere privépersonen (b.v. een ex-partner) betreffen -en die ander geen toestemming geeft voor inzage- zullen wij delen van gegevens ontoegankelijk maken. Om gegevens in te zien, kunt u een verzoek indienen. Wij zullen u dan binnen tien werkdagen in de gelegenheid stellen uw dossier in te zien. Tijdens afwezigheid van uw vaste bewindvoerder (wegens ziekte of vakantie) kan deze periode worden uitgebreid met de periode van afwezigheid. Als uw vaste bewindvoerder langer dan één kalendermaand na het binnenkomen van de aanvraag afwezig is, zal een kantoorgenoot de aanvraag overnemen en u binnen tien werkdagen na het bekend worden van de afwezigheidsduur in de gelegenheid stellen de gegevens in te zien.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens van u als rechthebbende bewaard?

Uw gegevens worden zolang bewaard als u onder bewind staat. Na afloop van het bewind worden de gegevens nog zeven jaar bewaard.

Waar kunt u als rechthebbende terecht als u van mening bent dat niet zorgvuldig met uw gegevens is omgesprongen?

Allereerst verwijzen wij u naar de klachtenregeling van SMPGroep Bewindvoerders. Mocht u er met ons niet uitkomen (of mocht u daar geen vertrouwen in hebben) dan kunt u uw klacht altijd bij de kantonrechter neerleggen. In het geval van onzorgvuldig omgaan met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, kunt u ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl). Zij hebben de mogelijkheid om de situatie verder te onderzoeken.


Klachtenregeling

Klachtenregeling

SMPgroep Bewindvoerders hecht waarde aan een goede samenwerking met u. Wanneer u ontevreden bent, willen we er graag samen met u uitkomen, vandaar deze klachtenregeling. Hieronder ziet u de stappen die u kunt nemen als u niet tevreden bent.

 1. Begripsbepaling

Eigen bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt.

Klachtafhandelaar: Een SMPGroep bewindvoerder, zijnde niet de eigen bewindvoerder, die de klacht behandelt als de eigen bewindvoerder er met de klager niet uitkomt.

Cliënt: een persoon die bij een van de bewindvoerders van SMPGroep Bewindvoerders onder bewind gesteld is.

Klager: Een (aspirant)cliënt, betrokkene bij een (aspirant)cliënt of ander die zich door toedoen van (een bewindvoerder van) SMPGroep Bewindvoerders benadeeld voelt.

Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van SMPGroep Bewindvoerders en/of een van de aangesloten bewindvoerders.

 1. Wie kan een klacht of bezwaar indienen?

Een bezwaar of klacht kan ingediend worden door dezelfde personen die om de instelling van een bewind kunnen verzoeken, zijnde degene die onder bewind is gesteld, of door de volgende betrokken personen: diens echtgenoot, geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die het gezag over de betrokken persoon uitoefent of de instelling/organisatie waar de betrokkene onder behandeling of begeleiding staat.

Verder kan een klacht ingediend worden door eenieder die denkt door (een bewindvoerder van) SMPGroep Bewindvoerders benadeeld te zijn.

 

 1. Klachten
 • Een klacht kan alleen schriftelijk worden ingediend.
 • Klachten kunnen worden ingediend per e-mail (info@smpgroep.nl) of per post (Postbus 31006, 6531 JC Nijmegen).
 • Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:
 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • naam van de bewindvoerder(s) waartegen de klacht gericht is
 • weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip
 • Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.
 1. Aannemen van de klacht

SMPGroep Bewindvoerders bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:

 1. De eigen bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.
 2. De eigen bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.
 3. Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
 4. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een van de bewindvoerders van SMPGroep Bewindvoerders zijnde niet de eigen bewindvoerder (de klachtafhandelaar).
 1. Onderzoeken van de klacht

Bij de behandeling van de klacht gaat de klachtafhandelaar na of de klacht:

 1. In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.
 2. In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden en/of
 3. Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

 1. Afhandelen van de klacht

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventueel verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.

 1. Termijnen en communicatie
 • De eigen bewindvoerder neemt contact op met de klager binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht. Als de klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld, krijgt de klager daar na afhandeling schriftelijk bericht van.
 • Als de klacht niet naar tevredenheid door de eigen bewindvoerder kan worden opgelost, laat de klachtafhandelaar binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht aan klager schriftelijk weten of de klacht in behandeling wordt genomen. Wanneer de klacht niet in behandeling wordt genomen, motiveert de klachtafhandelaar dat en laat hij/zij aan klager weten welke mogelijkheden nog meer openstaan om de klacht elders neer te leggen.
 • Van klachten die wel in behandeling worden genomen, wordt de klager uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht door de klachtafhandelaar schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventueel verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden. De klager wordt tevens gewezen op mogelijkheden de klacht elders neer te leggen, mocht hij/zij niet tevreden zijn met de uitslag.
 1. Andere mogelijkheden tot klacht

Behalve bij SMPGroep Bewindvoerders kan een klager zijn/haar klacht te allen tijde ook neerleggen bij de kantonrechter.


Contact

De bewindvoerder is bereikbaar op de volgende manieren:
Algemeen:
SMPgroep Bewindvoerders
Postbus 31006
6503 CA Nijmegen
E-mail algemeen: info@smpgroep.nl    

Masja Serrée
Telefoon 06 3368 4234
E-mail: m.serree@smpgroep.nl
Spreekuur: maandag t/m donderdag van 10 tot 12 uur.

Peter van der Laak
Telefoon 06 33723912
E-mail: p.vdlaak@smpgroep.nl
Spreekuur: maandag t/m donderdag van 10 tot 12 uur.

Spreekuren
Als bewindvoerders van SMPgroep Bewindvoerders houden wij elk voor onze eigen cliënten spreekuur. Bij ziekte en vakantie vervangen wij elkaar. De spreekuren kunnen dan wijzigen. Wij zijn tijdens spreekuren per telefoon, SMS, WhatsApp en e-mail bereikbaar.

Klachten
SMPgroep Bewindvoerders streeft ernaar om altijd in overleg met de cliënt tot oplossingen te komen. Toch kan het gebeuren dat de bewindvoerder en een cliënt het niet met elkaar eens worden. Voor die situaties hebben wij een klachtenregeling.


Schulden

Dat u onder beschermingsbewind staat, betekent niet zondermeer dat u over enige tijd van uw schulden af bent. Beschermingsbewind is géén WSNP. En een beschermingsbewindvoerder is géén WSNP-bewindvoerder. Een beschermingsbewindvoerder zorgt er dus niet voor dat u binnen drie jaar schuldenvrij bent. Een beschermingsbewindvoerder kan wel samenwerken met een WSNP-bewindvoerder. Daarvoor moet de rechtbank u, los van het beschermingsbewind, toelaten tot de WSNP.

Beschermingsbewind niet altijd oplossing voor schulden
Beschermingsbewind is dus geen oplossing voor problematische schulden. Beschermingsbewind kan er wel aan bijdragen dat u voldoet aan de voorwaarden voor een minnelijke schuldsanering of WSNP. Beschermingsbewind kan u in de eerste plaats ondersteunen bij het voorkomen van (nieuwe) schulden. Door te werken met een goed budgetplan zorgt de bewindvoerder ervoor dat inkomsten en uitgaven beter in balans zijn. Daarbij zal de bewindvoerder ervoor zorgen dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Soms wordt beschermingsbewind als voorwaarde gesteld om voor een schuldhulpverleningstraject in aanmerking te komen.

Schuldhulpverlening via gemeente
Als u schulden heeft, zal de bewindvoerder eerst kijken of het mogelijk is een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen. Lukt het niet om een goede en haalbare betalingsregeling te treffen, dan is er sprake van een ‘problematische schuldsituatie’. De bewindvoerder zal dan in overleg met u een aanvraag schuldhulpverlening indienen bij de schuldhulpverlenende instantie in uw woonplaats. De bewindvoerder zal u waar nodig ondersteunen in de contacten met deze instantie.


Tarieven

Het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters stelt jaarlijks de tarieven en taken vast zoals die voor professionele beschermingsbewindvoerders gelden. Als cliënten voldoende inkomen hebben, betalen ze bewindvoering zelf. Als er niet voldoende inkomen is, is het mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor betaling van de bewindvoerder. Wij vragen deze dan voor u aan.

De tarieven voor bewindvoering (beschermingsbewind) zijn in 2024:

1 persoons beschermingsbewind
Intake    € 751,41
Maandtarief    € 133,10
Maandtarief problematische schulden    € 172,12

Meerpersoons beschermingsbewind
(bewind betreft meerdere personen die samen een economische eenheid vormen)
Intake    € 901,45
Maandtarief    € 159,52
Maandtarief problematische schulden    € 206,51

Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen wij, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening brengen. Het vaste tarief bedraagt € 93,90 per uur. Uiteraard lichten wij de cliënt vooraf in als er bijkomende werkzaamheden zijn.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.


Over ons

Bij SMPgroep werken bewindvoerders die begrijpen waarom mensen financieel in moeilijkheden kunnen komen. Met een achtergrond in hulpverlening en schuldsanering komen wij al jaren over de vloer bij mensen voor wie geld een probleem is. Wij hebben kijk op de financiële situatie van mensen. En wij zien wat er op andere levensgebieden misgaat. Daarom zijn wij in staat om het beschermingsbewind af te stemmen op de individuele situatie.

Masja Serrée:
In 2015 heb ik het besluit genomen als beschermingsbewindvoerder aan de slag te gaan. Tijdens mijn vorige werk als budgetbeheerder en schuldhulpverlener bij een gemeente heb ik gezien dat financiën vaak een grote zorg voor mensen kunnen zijn. Problemen op financieel gebied brengen vaak onrust en stress met zich mee. Zeker als er geen overzicht is en er sprake is van schulden.

Als bewindvoerder wil ik rust bieden aan mensen die om welke reden dan ook tijdelijk of langduriger hulp nodig hebben bij hun financiële administratie. Ik merk dat het vaak al een hele opluchting is dat  de post niet meer bij hen thuis aankomt maar dat die naar mij gaat.

Financiën zijn soms ingewikkeld; zeker als zaken niet goed lopen.  Als bewindvoerder vind ik een goede samenwerking met cliënten heel belangrijk. Om dat te bereiken, geef ik zoveel mogelijk openheid en duidelijkheid. Ik betrek cliënten bij het traject naar meer rust op financieel gebied. Daarbij komt de ervaring die ik in eerdere functies heb opgedaan me goed van pas.

Peter van der Laak:
In de afgelopen 25 jaar ontmoette ik tijdens mijn werk veel verschillende mensen. Omdat ik in de hulpverlening werkte, ging het meestal niet zo goed met die mensen. Ik zag dat het leven niet altijd mee zit. En ik zag dat als het leven niet meezit de weg naar beneden sneller in beeld komt dan de weg omhoog.

In onze samenleving is geld heel belangrijk. Als je niets hebt, maakt een beetje geld heel gelukkig. Heb je problemen met geld dan maakt dat snel heel erg ongelukkig. Stabiliteit op financieel vlak zorgt ervoor dat je de noodzakelijke betalingen kunt doen. En dat is nodig om ook op andere levensgebieden rust te hebben.

Na jaren gewerkt te hebben bij de GGD besloot ik in 2016 om bewindvoerder te worden. Als bewindvoerder zorg ik voor financiële stabiliteit. Ik zoek naar de beste manier om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Als er schulden zijn probeer ik ervoor te zorgen dat die worden opgelost. En ik denk mee over vraagstukken op andere levensgebieden. Zodat de mensen waar ik voor werk een zo prettig mogelijk leven hebben.

Wat cliënten zeggen over de bewindvoerders van SMPGroep:
´Erg tevreden, behulpzaam en duidelijk. Als iets niet duidelijk is voor mij of iets anders kan ik gelijk contact leggen en krijg ik gelijk duidelijkheid. ´

´Een hele goeie en betrouwbare bewindvoerder die met je meedenkt over alles. Regelt alles tot in de puntjes. Duim omhoog voor deze bewindvoerder.´

´Ze toont betrokkenheid naar mijn welzijn in mijn privéleven. Wanneer ik vragen heb, geeft ze mij duidelijkheid. Ze is altijd bereikbaar. Ik heb het gevoel dat ik mijn schulden zonder enige druk kan verwerken. Ik heb het idee dat ze mijn eigen verantwoordelijkheid belangrijk vindt en me die verantwoordelijkheid ook laat nemen. Ben tevreden. ´

´Ik ben als cliënt zeer tevreden over SMPGroep bewindvoering. Ze zijn goed bereikbaar, ruimdenkend en proberen altijd het beste voor de cliënt eruit te halen. ´

´Goed bereikbaar, snel handelend, en vriendelijk. ´


Over beschermingsbewind

Het kan zijn dat u door omstandigheden niet in staat bent om uw eigen financiën te regelen. In dat geval kunt u bij de rechtbank beschermingsbewind aanvragen. Als de rechter het beschermingsbewind uitspreekt, krijgt u een bewindvoerder.

De bewindvoerder beheert uw inkomen. Hij (of zij) zorgt ervoor dat u het inkomen krijgt waar u recht op heeft. Van dat inkomen betaalt de bewindvoerder zoveel mogelijk al uw rekeningen. Daarnaast krijgt u wekelijks geld om boodschappen van te doen.

Beschermingsbewind is er om u te beschermen. Beschermen tegen het maken van schulden. En beschermen tegen anderen die mogelijk misbruik willen maken van uw situatie.

Hoe lang duurt een beschermingsbewind?
Een rechter bepaalt hoe lang een beschermingsbewind duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. Wilt u stoppen met het beschermingsbewind, dan moet u de rechter om toestemming vragen. De rechter bekijkt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

Moet ik naar de rechtbank?
Ja, om bewind aan te vragen, moet u naar de rechtbank. Alleen de rechtbank kan een bewindvoerder aanstellen. U kunt zelf vooraf iemand uitzoeken die u als bewindvoerder wil. Met die toekomstige bewindvoerder gaat u naar de rechtbank. Als de rechter ook vindt dat beschermingsbewind op zijn plaats is, zal hij (of zij) het bewind uitspreken.

Wie is mijn bewindvoerder?
Het aanstellen van een bewindvoerder is een belangrijke beslissing. Alleen een goede bewindvoerder geeft de rust die nodig is. U kunt als bewindvoerder een familielid of een partner kiezen. Maar u kunt ook kiezen voor een professionele bewindvoerder. Als degene die u als bewindvoerder kiest aan de voorwaarden voldoet, zal de rechter hem of haar aanstellen.

Wat doet de bewindvoerder?
De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na de benoeming door de rechtbank een beschrijving van alles wat onder het bewind is gesteld. Het gaat dan om inkomen, spaargeld, schulden etc. Die beschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank.

Wat doet de bewindvoerder nog meer?

 • Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag;
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen;
 • Het afsluiten van verzekeringen;
 • De jaarlijkse aangifte inkomensbelasting;
 • De contacten met diverse instellingen;
 • De doorbetaling van de vaste lasten volgens een persoonlijk budgetplan;
 • De behandeling en doorzending van uw post;
 • Jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank.

Wat doet de bewindvoerder niet?

 • De persoonlijke administratie van cliënten bijhouden;
 • Het oplossen van problematische schulden;
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten (zakelijk geld beheren).

En, heel belangrijk: Een beschermingsbewindvoerder is géén WSNP-bewindvoerder. Een beschermingsbewindvoerder zorgt er dus niet voor dat u binnen drie jaar schuldenvrij bent. Een beschermingsbewindvoerder kan wel samenwerken met een WSNP-bewindvoerder. Daarvoor moet de rechtbank u, los van het beschermingsbewind, tot de WSNP toelaten.


Voor wie?

U leest deze pagina omdat u op zoek bent naar een bewindvoerder. Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij doen beschermingsbewind voor mensen die door ziekte, handicap, leeftijd of een andere bijzondere omstandigheid niet zelf hun financiën kunnen regelen.

Waarom?

Als het financieel niet goed gaat, brengt dat onrust met zich mee. Beschermingsbewind brengt rust op financieel gebied. Daar zetten wij ons voor in. Als bewindvoerder zorgen wij ervoor dat inkomsten en uitgaven op elkaar zijn afgestemd. Met een sluitende begroting weet u altijd wat u te besteden heeft.

Kijk gerust eens rond op deze website en lees wie wij zijn, wat wij te bieden hebben en wat wij van u vragen als u met ons in zee gaat.
Masja Serrée

m.serree@smpgroep.nl
06-33684234

Spreekuur: ma, di, wo en do van 10.00 tot 12.00 uur

Peter v.d. Laak

p.vdlaak@smpgroep.nl
06-33723912

Spreekuur: ma, di, wo en do van 10 tot 12 uur