Klachtenregeling

SMPgroep Bewindvoerders hecht waarde aan een goede samenwerking met u. Wanneer u ontevreden bent, willen we er graag samen met u uitkomen, vandaar deze klachtenregeling. Hieronder ziet u de stappen die u kunt nemen als u niet tevreden bent.

 1. Begripsbepaling

Eigen bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt.

Klachtafhandelaar: Een SMPGroep bewindvoerder, zijnde niet de eigen bewindvoerder, die de klacht behandelt als de eigen bewindvoerder er met de klager niet uitkomt.

Cliënt: een persoon die bij een van de bewindvoerders van SMPGroep Bewindvoerders onder bewind gesteld is.

Klager: Een (aspirant)cliënt, betrokkene bij een (aspirant)cliënt of ander die zich door toedoen van (een bewindvoerder van) SMPGroep Bewindvoerders benadeeld voelt.

Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van SMPGroep Bewindvoerders en/of een van de aangesloten bewindvoerders.

 1. Wie kan een klacht of bezwaar indienen?

Een bezwaar of klacht kan ingediend worden door dezelfde personen die om de instelling van een bewind kunnen verzoeken, zijnde degene die onder bewind is gesteld, of door de volgende betrokken personen: diens echtgenoot, geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die het gezag over de betrokken persoon uitoefent of de instelling/organisatie waar de betrokkene onder behandeling of begeleiding staat.

Verder kan een klacht ingediend worden door eenieder die denkt door (een bewindvoerder van) SMPGroep Bewindvoerders benadeeld te zijn.

 

 1. Klachten
 • Een klacht kan alleen schriftelijk worden ingediend.
 • Klachten kunnen worden ingediend per e-mail (info@smpgroep.nl) of per post (Postbus 31006, 6531 JC Nijmegen).
 • Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:
 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • naam van de bewindvoerder(s) waartegen de klacht gericht is
 • weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip
 • Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.
 1. Aannemen van de klacht

SMPGroep Bewindvoerders bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:

 1. De eigen bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.
 2. De eigen bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.
 3. Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
 4. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een van de bewindvoerders van SMPGroep Bewindvoerders zijnde niet de eigen bewindvoerder (de klachtafhandelaar).
 1. Onderzoeken van de klacht

Bij de behandeling van de klacht gaat de klachtafhandelaar na of de klacht:

 1. In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.
 2. In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden en/of
 3. Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

 1. Afhandelen van de klacht

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventueel verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.

 1. Termijnen en communicatie
 • De eigen bewindvoerder neemt contact op met de klager binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht. Als de klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld, krijgt de klager daar na afhandeling schriftelijk bericht van.
 • Als de klacht niet naar tevredenheid door de eigen bewindvoerder kan worden opgelost, laat de klachtafhandelaar binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht aan klager schriftelijk weten of de klacht in behandeling wordt genomen. Wanneer de klacht niet in behandeling wordt genomen, motiveert de klachtafhandelaar dat en laat hij/zij aan klager weten welke mogelijkheden nog meer openstaan om de klacht elders neer te leggen.
 • Van klachten die wel in behandeling worden genomen, wordt de klager uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht door de klachtafhandelaar schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventueel verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden. De klager wordt tevens gewezen op mogelijkheden de klacht elders neer te leggen, mocht hij/zij niet tevreden zijn met de uitslag.
 1. Andere mogelijkheden tot klacht

Behalve bij SMPGroep Bewindvoerders kan een klager zijn/haar klacht te allen tijde ook neerleggen bij de kantonrechter.